Vedtægter

Vedtægter for Lundtoft Idrætsforening

§ 1

Foreningens navn er Lundtoft Idrætsforening og er hjemmehørende i Aabenraa Kommune.

§ 2

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3

Foreningen søges optaget i de forbund og organisationer, hvortil foreningens idrætslige aktiviteter naturligt knytter sig.

§ 4 -1

Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

§ 4 - 2


En afdelings bestyrelse kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkende medlem kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5 - 1


Foreningens højeste myndighed er de enkelte afdelingers generalforsamlinger, der afholdes inden udgangen af marts måned, og annonceres i lokale blade med angivelse af dagsorden, med otte dages varsel.

§ 5 - 2


Afdelingsbestyrelserne består af mindst tre medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne afgår hvert andet år med en eller flere medlemmer – med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§ 5 - 3

Det økonomiske ansvar påhviler alene hver afdeling for sig.

§ 5 - 4

Forslag som ønsket behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 4 dage før.

§ 5 - 5

Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.

§ 5 - 6

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning kan foretages efter ønske.

§ 5 - 7

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 5 - 8

Afdelingernes regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 5 - 9

Afdelingens regnskaber revideres af ekstern revisor.

§ 5 - 10

Vedtægtsændringer skal godkendes på alle afdelingernes generalforsamlinger.

§ 6Dagsorden på afdelingernes ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent og protokolfører.

2. Beretning ved formanden om afdelingernes virke.

3. Godkendelse af regnskab.

4. Vedtægtsændringer.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af to suppleanter

8. Valg af to revisorer, der reviderer afdelingernes regnskab.

9. Valg af en revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

§ 7 - 1


Hver afdeling tegnes ved underskrift af afdelingens formand, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af afdelingens samlede bestyrelse.

§ 7 - 2

Foreningens overordnede styring varetages af et råd, bestående af afdelingsformændene, eller en af hver bestyrelse – udpeget person.

§ 8 - 1


Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af en afdelingsbestyrelse finder det fornødent, eller når mindst ¼ af en afdelings aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden.

§ 8 - 2


Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling

§ 9


For tiden er der i foreningen oprettet afdelinger med følgende aktiviteter:

1. Badminton - 2.Fodbold - 3.Gymnastik - 4.Håndbold

§ 10 - 1


Afdelingernes medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de – for afdelingens indgående forpligtelser, for hvilke alene afdelingerne hæfter med deres respektive formuer.

§ 10 - 2

Afdelingens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for afdelingerne – ud over kontingentforpligtelsen.

§ 10 - 3

Afdelingernes medlemmer har ikke noget krav på nogen del af afdelingernes formue eller udbytte af nogen art.

§ 11


Afdelingsbestyrelserne kan nedsætte underudvalg til varetagelse af konkrete arbejdsopgaver. På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen foretages konstituering af faste underudvalg.

§ 12


Lundtoft Idrætsforenings repræsentant i:

1. Kliple’ Mærken indstilles i lige år inden den 15. september af det i § 7 stk. 2 nævnte råd.

§ 13 - 1

Ophæves foreningen skal dennes eventuelle midler gå til formål i overensstemmelse med § 2 og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

§ 13 - 2


Til foreningens ophævelse kræves mindst 2/3 af stemmerne på to efter hinanden følgende generalforsamlinger i hver afdeling. Generalforsamlingerne skal placeres med mindst en måned mellemrum.

§ 13 - 3


Til en afdelings ophævelse kræves mindst 2/3 af stemmerne på to efter hinanden følgende generalforsamlinger i afdelingen. Generalforsamlingerne skal placeres med mindst en måneds mellemrum.Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingerne den 24.03.2009

-ændret i § 12 stk. 1 på generalforsamlingerne i afdelingerne i 2009

-ændret i § 5  stk. 1 på generalforsamlingerne i afdelingerne i 2016